លិខិតបដីសេធ របស់សមាជិក គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ

នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧​ លោក ប៉ែន សំអឿន តួនាទីជាអនុប្រធាន ប្រតិបត្តិនៃគណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ បានធ្វើជាលិខិតបដិសេធ ទៅលើការបង្ហោះជា Facebook ដោយដាក់ឈ្មោះរបស់លោក បានចុះជាមួយនិងគណបក្សរួបរួមជាតិ ដោយលោកបានបដិសេធទាំងស្រុងរាល់ព័ត៌មាននេះ ។

ទស្សនាព័ត៌មានជាវីឌីអូ


រូបភាពថ្មីៗ