ជំរាបជូនដល់សមាជិកសមាការនៃគណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជ្រាបជាពត័មាន ។

#

ទស្សនាព័ត៌មានជាវីឌីអូ


រូបភាពថ្មីៗ