នៅ​ថ្ងៃ​ទី ០៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៧ លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រ​ធាន​គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​ស​ង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ បាន​អ​ញ្ជើញ​ចូល​រួម​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​កម្ម​វិ​ធី​ គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ។

ថ្ងៃ​ទី ០៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៧ លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រ​ធាន​គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​ស​ង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ បាន​អ​ញ្ជើញ​ចូល​រួម​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​កម្ម​វិ​ធី​គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ ក្រោមប្រធានបទ " ការលាលែង របស់លោក ម៉ម សូណង់ ចេញពីប្រធានគណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ " ដោយមានលោក យ៉ែម បូរិន ជា​អ្នក​ស​ម្រប​ស​ម្រួល​កម្ម​វិ​ធី​ ។ នៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការទូរស័ព្ទចូលសួរជាសំនួរទៅកាន់វគ្មិនកិត្តិយសផងដែរ ។
ដើម្បីមើលរូបបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link៖ សូមចុចនៅត្រង់នេះ

ទស្សនាព័ត៌មានជាវីឌីអូ


រូបភាពថ្មីៗ