នៅ​ថ្ងៃ​ទី០៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៧ លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រ​ធាន​គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​ស​ង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ បាន​អ​ញ្ជើញ​ចូល​រួម​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​កម្ម​វិ​ធី​ លាត​ត្រ​ដាង​ការ​ពិត ។

ថ្ងៃ​ទី ០៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៧ លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រ​ធាន​គណ​បក្ស​សំ​បុក​ឃ្មុំ​ស​ង្គម​ប្រ​ជា​ធិប​តេយ្យ បាន​អ​ញ្ជើញ​ចូល​រួម​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​កម្ម​វិ​ធី​ លាត​ត្រ​ដាង​ការ​ពិត ដើ​ម្បី​ធ្វើ​ជា​វា​គ្មិន។ នៅ​ក្នុង​កម្ម​វិ​ធី​នេះ​ផង​ដែរ​ លោក អ៊ិត សុខា ជា​អ្នក​ស​ម្រប​ស​ម្រួល​កម្ម​វិ​ធី​។ កម្ម​វិ​ធី​លាត​ត្រ​ដាង​ការ​ពិត​នេះ ជា​កម្ម​វិ​ធី​ដែល​លាត​ត្រ​ដាង​ទាក់​ទង​នឹង​ស​ង្គម​ន​យោ​បាយ​ខ្មែរ​ប​ច្ចុ​ប្បន្ន​។
ដើម្បីមើលរូបបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ link៖ សូមចុចនៅត្រង់នេះ

ទស្សនាព័ត៌មានជាវីឌីអូ


រូបភាពថ្មីៗ