តំណាង​ ​UN ប្រចាំនៅកម្ពុជា បានមកជួប លោក​ ម៉ម​ សូណង់ដូ ដើម្បីពិភាក្សាស្តីពីការបោះឆ្នោត​នៅថ្ងៃ២៩​ ខែកក្តដា​ នាពេលខាងមុខ​។

នៅថ្ងៃទី០៩​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៨ ​​តំណាង​ ​UN ប្រចាំនៅកម្ពុជា បានមកជួប លោក​ ម៉ម​ សូណង់ដូ ប្រធានគណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ​ ​នៅទីស្នាក់ការគណបក្ស ពិភាក្សាស្តីពីការបោះឆ្នោត​នៅថ្ងៃ២៩​ ខែកក្តដា​ នាពេលខាងមុខ​។

ទស្សនាព័ត៌មានជាវីឌីអូ


រូបភាពថ្មីៗ